Toelichting over het toetreden van een nieuwe club onder de Federatie

A. Toetreden van clubs:

Iedere vereniging/club die wenst lid te worden van de FBMC kan zijn lidmaatschapsaanvraag indienen via het aanvraagformulier op de website van de FBMC (zie hieronder)
Na ontvangst van de aanvraag zal de raad van bestuur beraadslagen over de aanvraag goedgekeurd wordt.

Zowel nieuwe als bestaande verenigingen en VZW’s zullen ten allen tijde eerst hun statuten dienen te laten nakijken door de FBMC of zijn aangestelde.

Indien de statuten niet voldoen aan de vereisten van de FBMC dan kan het lid tijdelijk worden aanvaard door de Raad van Bestuur.
Indien de statuten bij de eerstvolgende algemene ledenvergadering nog niet voldoen dan kan de algemene ledenvergadering ze als aspirant-lid aanvaarden. Het aspirant-lid krijgt geen stemrecht op de algemene ledenvergadering. Dit stemrecht krijgt ze pas van zodra de statuten werden goedgekeurd door de Raad van Bestuur.
De definitieve toetreding tot de FBMC zal op de daarop volgende algemene ledenvergadering moeten goedgekeurd worden.

Wordt uw club aanvaard, dan bezorgen wij u alle nodige informatie over het toevoegen van leden en het betalen van de licenties voor uw leden.