Canicross Bikejöring - Federation of Belgian Mushers Clubs

Dogs running
FBMC Logo
FBMC v.z.w.
Club toegang
Menu
Ga naar de inhoud

Canicross Bikejöring

FBMC
VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE WERKGROEP
“SLEDEHONDEN”  VAN 4 JUNI 2004
Voorzitter :        dhr. M. HENS

Aanwezig :        dhr. BAMS; WUYTS (FBMC); DELEERSNIJDER (ABMC); GERMEN (FBM);
DENAYER (KMSH); LINGIER, LOBBENS (MBEL);
VAN TILBURGH (Secretariaat)

Verontschuldigd :    mevr. HENROT
           Dhr. COPPENS d’EECKENBRUGGE
-----------------------------
  1. De dagorde wordt goedgekeurd, mits toevoeging op verzoek van dhr. Lingier van de vraag “wat is een nationale federatie in het licht van het K.B. van 1999”.
  1. Het verslag van de vergadering van 6 juni 2003 wordt goedgekeurd.  Dhr. Lingier wijst erop dat in het ontwerp van ministerieel besluit voor het seizoen 2003-2004 fouten stonden die er slechts dankzij zijn interventie werden uitgehaald.  Dhr. Van Tilburgh onderlijnt de noodzaak om oplettend te zijn bij de behandeling van de aanvragen tijdens de vergadering en stelt voor om in de toekomst het ontwerp M.B. vooraf aan alle leden rond te sturen per e-mail.
  1. De voorzitter peilt naar de bilan van het voorbije seizoen en meerbepaald naar de aanwezigheid van dierenbeschermers op de manifestaties.  Dhr. Germen stelt dat deze telkens ter plaatse zijn met dikwijls ook een afgevaardigde van de procureur.  Dhr. Lingier zag in de beginperiode wel altijd iemand van de dierenbescherming, nu niet meer waaruit hij besluit dat de sledehondensport aanvaard is.

De voorzitter wijst erop dat hij als lid van de NRDB oplettend blijft dat het dierenwelzijn gerespecteerd wordt.

Dhr. Deleersnijder heeft evenmin klachten over afgelopen seizoen, maar verhaalt over de weigering van de dienst “Bos en Groen” om toegang te verlenen tot de Vlaamse bossen aan mushers voor hun trainingen.  Hij vraagt het secretariaat om bij de bevoegde dienst terzake tussen te komen.

Dhr. Bams ondervond geen problemen bij de manifestaties die zijn federatie organiseerde, steeds was er veterinaire controle.

Op de vraag van dhr. Lingier of de FBMC reeds een standaard opgesteld heeft antwoordt dhr. Bams dat niemand een definitie kan geven van de Alaskan husky.  De FBMC aanvaardt slechts honden die hun “apparance” hebben en die “geschikt” zijn.  De honden moeten graag lopen.
Dhr. Germen kan bevestigen dat de dierenarts kruisingen die niet lijken op Alaskan huskies uitsluit voor wedstrijden.
Dhr. Lingier is niet tevreden met dit antwoord en stelt volgende engelse definitie voor : “Any of the arctic breeds or northern types of dogs with heavy, double coat, curly tail and general erect ears, may be a cross”.
Hij oordeelt dat art. 5 van het K.B. van 1999 gewijzigd moet worden indien er geen rasbeschrijving voor de Alaskan husky voorgesteld wordt.  De meerderheid van de aanwezigen deelt deze mening.
Dhr. Van Tilburgh verzekert de aanwezigen dat het negatieve advies van de vergadering over de ontheffing voor wedstrijden met Alaskan huskies telkenmale aan de minister voorgelegd wordt, maar dat deze desondanks ontheffing verleent omdat er geen dierenwelzijnsproblemen vastgesteld of gesignaleerd worden tijdens deze manifestaties.  Hij sluit zich aan bij dhr. Denayer die verklaarde dat de neiging bestaat om, zo gauw mensen een hobby hebben waar dieren aan te pas komen, dierenmishandeling vermoed wordt.


  1. De aanvragen van MBEL, FBMF, Alaskan Malamute Club of Belgium en FBMC worden overlopen.  De KMSH zal nog een aanvraag voor een demonstratie met een Belgische trekhond indienen.

Bij de aanvraag van FBMC wordt besloten dat noch canicross noch bike-jöring (fiets met daarnaast één hond) een derogatie behoeft.  ESDRA heeft regels opgesteld voor bike-jöring.  In geval van roller (fiets achter twee honden) is dit wel vereist.  De derogatie is dus enkel nodig voor de manifestatie in Maasmechelen.

  1. Een aanvraag voor ontheffing door dhr. Forest, fransman, werd rondgezonden aan de leden.

Dhr. Germen nam, na overleg met het secretariaat, contact met de betrokkene en raadde hem aan om zich aan te sluiten bij één van de federaties.

Dhr. Forest heeft 67 honden, dikwijls opgevangen dieren.  Hij beschikt over getuigschriften afgeleverd door franse organisaties.

Na bespreking besluit de voorzitter dat niet onmiddellijk gunstig advies verleend kan worden, het gaat immers om een lucratief opzet dat ver verwijderd is van de geest van de dierenwelzijnswet.  Bovendien stelt zich de vraag of een erkenning als asiel niet vereist is.  De dienst zal daarom bijkomende vragen stellen aan dhr. Forest.

De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 12u.00.
______________________
Canicross, Bikejöring, Step ( Scooter)
Uit deze vergadering kunnen wij concluderen dat Canicross en Bikejöring geen dérogatie behoeven maar dat dit wel noodzakelijk is voor step (scooter, Roller)
Toen noemden wij de stepklasse nog de roller klasse omdat er nog geen steps in onze sport aanwezig waren maar wel fietsen zonder ketting of met geblokkeerde pedalen.
Scooterklasse
FBMC
De FBMC heeft in al die jaren de belangen behartigd van de anders rassigen met eerbied voor de raszuivere rassen en verenigingen.
Contact opnemen
De meest snelle en eenvoudige manier om met ons contact op te nemen is om onderstaand formuliertje te gebruiken.
Le moyen le plus rapide et le plus simple de nous contacter est d'utiliser le formulaire ci-dessous.
FBMC v.z.w.
Prinsenlaan 18
9140 Temse
Wegens spammers worden op de website geen contact gegevens geplaatst.
En raison des spammeurs, aucune information de contact n'est indiquée sur le site.

Terug naar de inhoud