Acceptation form - FBMC Race Site

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Acceptation form

Rules
Consent Form
Ik ondergetekende, als lid van de FBMC en/of deelnemer aan een evenement toegelaten of erkend door de FBMC, verklaar hierbij het volgende:

Ik bevestig dat ik mij zal onderwerpen aan alle bepalingen van de FBMC Anti-Doping Regels (met amendementen indien van toepassing) en gebonden te zijn aan hen, en aan alle internationale normen uitgegeven door de World Anti-Doping Agency en gepubliceerd op haar website.

Ik erken de jurisdictie van de FBMC en haar leden en/of nationale anti-doping organisaties in het kader van FBMC anti-dopingregels om de anti-doping regels uit te voeren, beheren van de resultaten en de sancties in het kader van deze regels op te leggen.

Ook erken en aanvaardt ik dat alle geschillen die voortvloeien uit een op grond van de FBMC anti-doping regels, na uitputting van de procedures uitdrukkelijk voorzien in de antidopingregels van FBMC, kan een beroep uitsluitend op grond van artikel 13 van de FBMC antidopingregels gedaan worden voor een hof van beroep die een definitieve en bindende arbitrage als gevolg heeft, dit voor nationaal niveau atleten, het Hof van arbitrage voor de Sport (CAS) is.
Ik begrijp en ga ermee akkoord dat de beslissingen van de bovenstaande beroep scheidsgerecht  definitief en bindend is, en ik verklaar dat ik geen aanspraak, arbitrage, rechtszaak of proces in een andere rechtbank zal maken.

Ik heb deze verklaring gelezen en begrepen.

_____________________________ ______________
Datum Naam in blokletters (Last, First)

_____________________________ ______________
Geboortedatum Handtekening (of in het geval van een minderjarige,
(Dag / maand / jaar) Handtekening van de wettelijke vertegenwoordiger)
Print Page's
Formulaire de consentement
Je soussigné, en tant que membre de la FBMC et/ou participant à une manifestation autorisée ou reconnue par laFBMC, par la présente déclare ce qui suit :
Je confirme que je me soumettrai à toutes les dispositions des règles antidopage de la FBMC (avec leurs modifications le cas échéant) et je reconnais être lié par elles, et par tous les Standards internationaux émis par l’Agence mondiale antidopage et publiés sur son site Internet.  
Je reconnais la compétence de la FBMC et de ses membres et/ou des organisations nationales antidopage au titre des règles antidopage de la FBMC pour exécuter les règles antidopage, gérer les résultats et imposer des sanctions en vertu de ces règles.
Par ailleurs, je reconnais et j’accepte que tout litige découlant d’une décision prise en vertu des règles antidopage de la FBMC, après épuisement de la procédure expressément prévue dans les règles antidopage de la FBMC, puisse faire l’objet d’un appel formé exclusivement conformément à l’article 13 des règles antidopage de la FBMC devant une instance d’appel rendant un arbitrage définitif et contraignant, qui, pour les sportifs de niveau national, est le Tribunal arbitral du sport (TAS).
Je reconnais et j’accepte que les décisions de l’organe arbitral d’appel susmentionné seront définitives et exécutoires, et je déclare que je ne ferai valoir aucune prétention et n’engagerai aucun arbitrage, procès ou contentieux devant aucun autre tribunal.

J’ai lu et compris la présente déclaration.

______________ _____________________________
Date Nom en caractères d’imprimerie (Nom, prénom)

______________ _____________________________
Date de naissance Signature (ou, dans le cas d’un mineur,
(jour/mois/année) signature du représentant légal)
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu