Statuten - FBMC

Federation of Belgian Mushers Clubs
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Statuten

"FEDERATION OF BELGIAN MUSHERS CLUBS"
afgekort FBMC
Vereniging zonder winstoogmerk
Rodestraat 5
3220 HOLSBEEK (Sint-Pieters-Rode)
Ingeschreven in het rechtsgebied van de rechtbank van koophandel te LEUVEN
onder ondernemingsnummer: 0425.393.203

II. GECOÖRDINEERDE STATUTEN PER 5 SEPTEMBER 2015

TITEL I - Benaming, Zetel,  Duur :
Art.1. - Rechtsvorm
De vereniging heeft als rechtsvorm : Vereniging zonder Winstoogmerk, en zij draagt de benaming: " FEDERATION OF BELGIAN MUSHERS CLUBS " Afgekort, mag de vereniging de benaming  “FBMC” nemen. De benaming dient te worden voorafgegaan of gevolgd door de rechtsvorm vzw.

Alle akten, facturen, aankondigingen, publicaties en andere documenten uit de non-profit verenigingen moeten de naam van de vereniging, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "vereniging zonder winstoogmerk" of door de afkorting "vzw" en de vermelding van het adres van de zetel van de vereniging.

Art.2. - De zetel
De zetel van de vereniging is gevestigd te 3220 Holsbeek (Sint-Pieters-Rode), Rodestraat 5, gerechtelijk arrondissement Leuven. Het adres van de zetel kan slechts door een beslissing van de Algemene Vergadering in overeenstemming met de wettelijk procedure voorzien in geval van wettelijke veranderingen worden gewijzigd. De publicatie van deze wijziging brengt met zich mee de indiening van de gewijzigde gecoördineerde statuten bij de bevoegde rechtbank van koophandel  van het gerechtelijk arrondissement Leuven.

Art.3. - Duur
De  vereniging  wordt  voor  onbepaalde  duur  opgericht  en  kan  op  elk  moment  ontbonden  worden.

TITEL II - Doel
Art.4. - Doel
De vereniging heeft tot doel:
 1. De promotie in België van de uitoefening van de sledehondensport en de pulka conform de statuten en reglementen van de Europese en internationale federaties, waarbij de FBMC is aangesloten.
 2. De vertegenwoordiging van België in Europese en internationale competities met haar disciplines.
 3. De leden te informeren over anti-dopingregelgeving zowel regionaal, federaal als internationaal (incl de wada regels).
 4. Wetten en reglementen die onze sport aanbelangen te verspreiden naar onze leden.
 5. Wedstrijden en trainingskampen organiseren
Ze kan alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel voeren, met inbegrip van bijkomstige commerciële en winstgevende activiteiten binnen wat wettelijk is toegelaten en waarvan de opbrengsten te allen tijd volledig zullen worden bestemd voor haar doel. Het kan in het bijzonder bijstand verlenen en interesse tonen  in elke activiteit vergelijkbaar met haar doel .

TITEL III - Leden
Sectie I - Toetreding
Art.5. - Leden samenstelling
De vereniging is samengesteld uit werkende leden en toegetreden leden, ere leden en anderen, die natuurlijke personen of rechtspersonen kunnen zijn.
Het aantal werkende leden kan niet lager zijn dan drie.
Hun aantal is onbeperkt.
Buiten de wettelijke vereisten, genieten de werkende leden en toegetreden leden van de rechten en plichten die nodig zijn en worden aangegeven in het kader van deze statuten. Alleen de voorwaarden voor de uitoefening van die bevoegdheden of verplichtingen zullen worden opgenomen in het uiteindelijke Huishoudelijk Reglement.
Personen die aangesloten zijn bij een lid maar niet opgenomen zijn in deze statuten worden als niet werkend lid aanschouwt van de FBMC. Deze personen vallen onder het toezicht van de FBMC en kunnen door de FBMC worden vervolgd ingeval van overtreding van wetten en regels volgend uit huidige statuten en het huishoudelijk reglement en tevens inzake anti-dopingregels.

Art.6.1 -  Werkende leden
De werkende leden zijn elke natuurlijke of rechtspersoon erkend in die hoedanigheid bij besluit van de algemene vergadering met 2/3 van de aanwezige stemmen, waarbij de raad van bestuur dit kandidaat werkend lid had voorgedragen aan de algemene vergadering. Om een werkend lid te worden, zal het aan de volgende voorwaarden moeten voldaan hebben:
 1. Meerderjarig zijn
 2. In orde zijn met zijn lidgeld
 3. Een aanvraag indienen bij de raad van bestuur volgens de voorwaarden en procedure opgelegd in het huishoudelijk reglement.
 4. de statuten en interne reglementen die de FBMC handhaaft aanvaard hebben.
 5. Voorgedragen worden aan de algemene vergadering door de raad van bestuur als kandidaat werkend lid.
Rechtspersonen zullen één of twee personen aanduiden om hen te vertegenwoordigen binnen de vereniging.
Alle leden van de raad van bestuur zullen ook benoemd worden tot werkend lid op dezelfde algemene vergadering als waarop ze benoemd worden tot bestuurslid.
Bij het einde van een bestuursfunctie zal dit bestuurslid automatisch geacht worden tevens ontslagnemend werkend lid te zijn. Hij wordt na zijn ontslag als bestuurslid en werkend lid wel geacht toegetreden lid te zijn. Het ogenblik dat het bestuurslid zijn ontslag heeft kenbaar gemaakt en zijn functie werd overgedragen aan een ander bestuurslid, vervallen alle verworven rechten als werkend lid en als bestuurslid (onder andere zijn stemrecht).
Een werkend lid is steeds vrij om zich terug te trekken als werkend lid en in die hoedanigheid ontslag te nemen, doch kan na dit ontslag nog wel toegetreden lid zijn.

Art.6.2. -  werkende leden hebben de plicht om
 1. hun financiële verplichtingen ten aanzien van de vereniging na te komen;
 2. op de hoogte te zijn van de mededelingen die het bestuur door middel van een schrijven ter kennis brengt;
 3. de verplichtingen die zij vrijwillig op zich nemen na te komen;
 4. zich te houden aan de in de algemene ledenvergadering genomen besluiten;

Art.6.3. -  werkende leden hebben recht op
 1. een stem op de algemene vergadering, tenzij uitgesloten krachtens of ten gevolge van dit reglement;
 2. het schriftelijk indienen van voorstellen bij het bestuur;
 3. het ontvangen van informatie door middel van een schrijven;
 4. het gebruik maken van overige rechten uit het lidmaatschap voortvloeiend;

Art.6.4. - Toegetreden leden
Toegetreden leden zijn alle natuurlijke of rechtspersonen in orde met hun bijdrage en als dusdanig aanvaard door de raad van bestuur.  Het bezit van een lidkaart of licentie uitgereikt door de FBMC bevestigd deze aanvaarding. Elke persoon die een toegetreden lid wenst te worden moet zijn kandidatuur – volgens de modaliteiten opgenomen in het huishoudelijk reglement - versturen naar de raad van bestuur. Toegetreden leden genieten van de activiteiten van de vereniging en nemen deel in overeenstemming met de statuten.

Art.6.5. -  Toegetreden leden hebben de plicht om
 1. hun financiële verplichtingen ten aanzien van de vereniging na te komen;
 2. op de hoogte te zijn van de mededelingen die het bestuur door middel van een schrijven ter kennis brengt;
 3. zich te houden aan de in de algemene ledenvergadering genomen besluiten;

Art 6.6. - Alle toegetreden  leden hebben recht op:
 1. het deelnemen aan evenementen georganiseerd door de vereniging;
 2. een licentie te verkrijgen die hen toelaat de sledehondensport te beoefenen.
 3. het gebruikmaken van overige rechten voortvloeiend uit het lidmaatschap van toegetreden  leden;

Art.6.7. - Ereleden - sponsor - emeritus
De raad van bestuur kan de titel van erelid of sponsor toekennen aan elke natuurlijke of rechtspersoon die de vereniging wilt helpen en kan zo deel zal uitmaken van de organisatie “mush crew” . Deze kwaliteit kan worden gecombineerd met die van werkend  lid of toegetreden lid van de vereniging. Evenzo kan de titel van emeritus-lid worden verleend op personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging of haar doelstellingen.
Sectie II - Ontslag, uitsluiting, schorsing
Art.7. -  Ontslagneming - schorsing
De werkende leden en  toegetreden leden zijn vrij om op elk moment zich uit de vereniging terug te trekken door het schrijven – mogelijk via brief, e-mail of fax - van hun ontslag aan de raad van bestuur. De uitsluiting van een werkend lid kan alleen worden uitgesproken door de algemene vergadering met een meerderheid van twee derde van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen. Een toegetreden lid kan worden uitgesloten door beslissing van de raad van bestuur.
Het niet respecteren van de statuten, het achterwege blijven met de betaling van de bijdragen, ernstige schendingen van het huishoudelijk reglement, aan de wetten van eer en fatsoen, ernstig wangedrag, acties of woorden die de reputatie waarvan de vereniging moet kunnen genieten aantasten, de dood, faillissement, zijn handelingen die kunnen leiden tot de uitsluiting van een werkend lid of een toegetreden lid.
De raad van bestuur kan de getroffen leden schorsen tot beslissing van de Algemene Vergadering.
Bij ontslag of schorsing van een lid verliest deze zijn stemrecht indien hij/zij er één had.

Art.8. - Aftredend lid - rechten
Het aftredend lid geschorst of uitgesloten, evenals de schuldeisers, erfgenamen of rechtverkrijgenden van de overledene of failliet lid (voor een natuurlijk persoon), hebben geen recht op de activa. Zij kunnen geen aanspraak maken of eisen noch verhoogd noch verantwoording of teruggave van bijdragen of het aanbrengen van zegels of inventaris.

Art.9. - Ledenregister
De raad van bestuur houd een  ledenregister bij. Telkens wanneer er wijzigingen optreden in het ledenbestand van de werkende leden van de v.z.w., moeten deze wijzigingen binnen de acht dagen na kennisgeving ervan aan de raad van bestuur in het ledenregister worden doorgevoerd.
De werkende leden hebben de verplichting om een adreswijziging door te geven aan de raad van bestuur.
Het origineel van het ledenregister wordt bijgehouden ter zetel van de v.z.w. De werkende leden hebben het recht om de inzage in het ledenregister te vragen, indien er geen commissaris werd aangesteld in de v.z.w.. Zij richten hiervoor schriftelijk een aanvraag aan de raad van bestuur. De VZW moet, bij mondeling of schriftelijk verzoek, aan de overheden, de administraties en de diensten, met inbegrip van de parketten, de griffies en de leden van de hoven, de rechtbanken en alle rechtscolleges en de daartoe wettelijk gemachtigde ambtenaren, onverwijld toegang verlenen tot het register van de leden en deze instanties bovendien de afschriften of uittreksels uit dit register verstrekken welke zij nodig achten

Art.10. - Verplichtingen
De leden hebben geen persoonlijke verplichting met betrekking tot de verbintenissen van de vereniging.

TITEL IV - Lidgelden - Boetes
Art. 11. -  Lidgeld
Onder lidgeld dient verstaan de jaarlijks aan de FBMC te betalen bijdrage; via een storting te verrichten binnen de maand na het verzoek.
Bij het in gebreke blijven kan de raad van bestuur verhaal uitoefenen.
Een openstaand bedrag blijft verschuldigd zolang deze niet vereffend is.
Het lidmaatschap loopt van 1 juni tot 31 mei van het daaropvolgend jaar

Art. 11.1 - Bedrag
Werkende leden en toegetreden leden betalen een jaarlijkse vergoeding - in het geval er verschillende categorieën van leden bestaan: kan het bedrag  identiek of verschillend zijn per lid-categorie. Het bedrag van deze vergoeding wordt door de algemene vergadering vastgesteld. Het mag niet lager dan € 20 of meer dan 2000 € zijn.

Art.11.2. - Boetes
Boetes zijn verschuldigd wanneer een lid zijn verplichting niet of niet tijdig naleeft. Zij kunnen forfaitair of procentueel zijn. Alle rekeningen en boetes zijn binnen 1 maand na datum te voldoen. Bij niet tijdige betaling wordt een verhoging van 10 % toegepast, benevens de administratiekosten, te bepalen door de raad van bestuur. Bij niet naleven van deze regels kan de raad van bestuur gehele of gedeeltelijke schorsing bevelen. Deze beslissing wordt schriftelijk medegedeeld.
Latere betaling kan aanleiding geven tot hervorming van de getroffen maatregel. Leden die 8 dagen voor aanvang van de algemene vergadering niet in regel zijn, verliezen van rechtswege interpellatie en stemrecht.

Art.11.3.  - Korting op lidmaatschap
Er worden geen kortingen toegekend afwijkend van deze vermeld in het huishoudelijk reglement.

TITEL V - DE ALGEMENE VERGADERING
Art.12. - Samenstelling
De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle werkende leden.

Art.13. -  Bevoegdheden
De Algemene Vergadering heeft de bevoegdheden uitdrukkelijk erkend door de wet of deze statuten.
De voorbehouden bevoegdheden zijn:
 1. wijziging van de statuten;
 2. verplaatsing van de zetel
 3. de benoeming en ontslag van bestuurders
 4. indien van toepassing, de benoeming en het ontslag van commissarissen en hun vergoeding in de gevallen waarin de vergoeding wordt toegekend;
 5. kwijting verlenen aan de bestuurders en commissarissen, indien van toepassing;
 6. de goedkeuring van begrotingen en rekeningen;
 7. de vrijwillige ontbinding van de vereniging;
 8. de uitsluiting en aanvaarding van werkende leden;
 9. De omzetting van een v.z.w.. in een vennootschap met sociaal oogmerk;
 10. alle omstandigheden waarin de statuten nodig zijn.

Art.14. -  Jaarlijkse vergadering
Er moet elk jaar ten minste één algemene vergadering gehouden worden binnen de 6 maanden na het afsluiten van het boekjaar,  de eerste zaterdag van de maand september wordt bij deze vastgelegd.
De vereniging kan ten alle tijde  worden bijeengeroepen voor een Buitengewone Algemene Vergadering door de raad van bestuur, of op verzoek van ten minste één vijfde ( ⅕ ) van de werkende  leden. Deze aanvraag moet per aangetekend schrijven ten minste 30 dagen op voorhand aan de raad van bestuur  worden overgemaakt.
De jaarlijkse vergadering kan enkel doorgaan in geval er minstens één (1) bestuurder aanwezig is om de vergadering te presideren.

Art.15. -  Werkende leden uitnodigen voor algemene vergadering
Alle werkende leden moeten worden uitgenodigd voor de Algemene Vergadering door de Raad van Bestuur per gewone post, e-mail of fax verzonden ten minste acht dagen voor de vergadering.  De gewone brief of fax door de secretaris of de president worden ondertekend namens de raad van bestuur. De e-mail zal met ontvangstbewijs worden verzonden door de secretaris of de president.
De oproeping vermeldt de datum, tijd en plaats van de vergadering.
De agenda wordt ook vermeld in de aankondiging. Elk voorstel ondertekend door een vijfde van de werkende leden en toegekomen aan de raad van bestuur uiterlijk 30 dagen voor het tijdstip van de algemene vergadering moet op de agenda worden gebracht.
De Vergadering kan beraadslagen over punten die niet op de agenda zijn vermeld.

Art.16. -  Bijwonen van de vergaderingen en stemrecht
Ieder lid heeft het recht om de vergadering bij te wonen. Enkel werkende leden hebben stemrecht. Elk van hen heeft één stem. Hij kan worden vertegenwoordigd door een volmacht houder. Elk werkend lid kan maar één volmacht vertegenwoordigen. De vertegenwoordiger moet een werkend lid zijn.
De toegetreden leden, sponsor of ere leden en emeritus leden kunnen van een adviserende stem genieten, maar in geen geval van een besluit vormende stem.

Art.17. - De vergaderingen presideren
De Algemene Vergadering wordt gepresideerd door de president van de Raad van Bestuur en in gebreke door de vice president of langst aangestelde bestuurlid ingeval deze ook in gebreke is.

Art.18. - Rechtsgeldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezigen
De Algemene Vergadering kan rechtsgeldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, behalve zoals bepaald door de wet of deze statuten.
De besluiten genomen  op de Algemene Vergadering worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, behalve in gevallen waarin het anders door de wet of deze statuten wordt beslist.
In geval van een gelijke stem zal deze van de president of de bestuurder die hem vervangt doorslaggevend zijn.
In het geval van gelijkheid in een geheime stemming, is het voorstel verworpen.
Uitgesloten van stemming quorum en meerderheid van stemmen zijn wit of nul alsook de onthoudingen .
Echter, wanneer een besluit wordt genomen door de Algemene Vergadering, zonder dat de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan de raad van bestuur de beslissing tot de volgende buitengewone algemene vergadering uit stellen.
Indien het aanwezigheidsquorum bij de eerste naar behoren bijeengeroepen algemene vergadering niet wordt bereikt, kan een tweede bijeenkomst van de Algemene Vergadering niet plaats vinden in minder dan 15 dagen na het versturen van de tweede oproeping. De beslissing is dan definitief, ongeacht het aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd op de algemene vergadering, met inachtneming van de in casu de toepassing van de wettelijke bepalingen.

Art.19. - Rechtsgeldig beraadslagen - wettelijk geregeld
De Algemene Vergadering kan rechtsgeldig beraadslagen over bv. de ontbinding van de vereniging, over de wijziging van de statuten, de uitsluiting van werkende leden of de verandering in een  sociaal bedrijf enkel in overeenstemming met de bijzondere voorwaarden van quorum en meerderheid voorgeschreven door de wet van 27 juni 1921 op de verenigingen zonder winstoogmerk.

Art.20. - Algemene vergadering - beslissingen
De beslissingen van de Vergadering zijn opgenomen in de notulen van het register mede ondertekend door de president en een bestuurder. Dit register wordt bewaard op de maatschappelijke zetel waar alle werkende  leden het kunnen raadplegen zonder het verplaatsen van het register, op schriftelijk verzoek aan de Raad van Bestuur waarop de lid moet overeen komen over de datum en de tijd van de raadpleging.
Alle amendementen op de artikelen zijn  onverwijld gedeponeerd in gecoördineerde versie ter griffie van de rechtbank van koophandel en gepubliceerd  door de zorgen van de  griffier in de  bijlagen van het Belgisch staatsblad zoals vermeld in Art. 26 van de wet van  27 juni 1921 op de non-profit organisaties. Het is hetzelfde voor alle acties in verband met de aanstelling of beëindiging van de functie van de bestuurders en, indien van toepassing, van de commissarissen.

TITEL VI - Raad van bestuur
Art.21. - De Raad van bestuur
De vereniging wordt beheerd door een raad samengesteld uit ten minste drie personen door de Algemene Vergadering benoemd voor onbepaalde duur, en op ieder moment herroepen door deze. Het aantal bestuurders wordt in ieder geval minder dan het aantal werkende leden.
In de raad van bestuur aftredende leden zijn herverkiesbaar.
Het dagelijks bestuur van de vereniging wordt gewaarborgd door minstens drie bestuurders, handelend individueel of gezamenlijk. Desalniettemin, als slechts drie mensen lid zijn van de vereniging, zal de raad van bestuur uit slechts twee personen bestaan.

Art.22. - Leegstand bestuurder plaats
In het geval van leegstand gedurende een termijn kan een tijdelijke bestuurder door de algemene vergadering worden benoemd. Het eindigt in dit geval het mandaat van de bestuurder die hij vervangt.

Art.23. - Functies en benoemingen binnen het bestuur
De raad van bestuur benoemt onder zijn leden een president, eventueel een vice-president, penningmeester en secretaris.
Eén enkele beheerder kan worden aangesteld op verschillende functies.
De functies van president en secretaris kan een bijzondere stemming van de Algemene Vergadering noodzaken onder de leden van de Raad van Bestuur.
Bij afwezigheid van de president, worden de taken overgenomen door de vice-president of het langst aangestelde bestuurslid.
De raad van bestuur kan  op zijn vergaderingen eenieder uitnodigen wiens aanwezigheid noodzakelijk lijkt en kan slechts een raadgevend karakter hebben.
De taakomschrijving van iedere bestuurstitel zal opgenomen worden in het huishoudelijk reglement.

Art.24. - Vergadering
De Raad van Bestuur vergadert wanneer de behoeften van de vereniging dit vereist en wanneer één van zijn leden daarom verzoekt. Uitnodigingen worden door de president / secretaris verzonden of, bij gebreke daarvan, door een bestuurder, per brief, fax, e-mail of mondeling, minstens 8 kalenderdagen vóór de vergadering. Ze bevatten de agenda, de datum en de plaats waar de vergadering wordt gehouden. Zijn aan deze zending bijlagen gehecht die onderwerp zijn van discussie. Als de bijlagen uitzonderlijk niet beschikbaar zijn op het moment van de oproeping, moeten ze kunnen  geraadpleegd worden voor de genoemde Raad.
De Raad beraadslaagt geldig wanneer de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, met uitzondering van wettelijke, reglementaire of statutaire tegenstellingen.
De besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen, de president heeft de mogelijkheid om zijn stem in geval van staking van stemmen te verdubbelen.
Alleen de toelating van een nieuw lid vordert een meerderheid van twee derde. Een bestuurder kan bij de raad door een andere bestuurder vertegenwoordigd worden, mits drager van een schriftelijke volmacht op naam.
In geval van gelijkheid, zal deze van de persoon die de vergadering presideert doorslaggevend zijn. In het geval van gelijkheid in een geheime stemming, is het voorstel verworpen
De beslissingen worden geschreven in de vorm van een proces verbaal, medeondertekend door de president en de secretaris en in een speciaal register ingeschreven. Dit register wordt bijgehouden op de maatschappelijke zetel. Elk werkend lid, met een rechtmatig belang kan het register raadplegen zonder deze te bewegen.

Art.25. - Bevoegdheden van de raad van bestuur
De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden voor de administratie en het beheer van de vereniging. Alleen zijn uitgesloten van zijn bevoegdheid, handelingen die door de wet of deze statuten aan de Algemene Vergadering voorbehouden zijn.

Art. 26. - Commissies
De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om een of meerdere commissies op te richten  en/of te ontbinden naar goeddunken. De samenstelling, bevoegdheden en besluitvorming van de commissies worden opgenomen in het huishoudelijk reglement voordat deze in werking kan treden. Deze commissies mogen met of door derden beheerd worden indien het met externe organen in aanraking moet komen. Voor interne aangelegenheden worden de commissies beperkt tot een inwendig beheer.
De raad van bestuur mag een commissie presideren of erin zetelen, uitgezonderd indien de commissie opgericht werd door de algemene vergadering en dit ten aanzien van de raad van bestuur.
De modaliteiten aangaande de werking en rechten van een commissie worden opgenomen in het huishoudelijk reglement die daartoe door de raad van bestuur bijgewerkt zal worden.

Art. 27. - Dagelijks bestuur commissie
Leden die deel uitmaken van het dagelijks bestuur worden in een commissie ondergebracht voor het beheer van de dagelijkse taken en door de raad van bestuur verkozen. Zij hebben geen rechtsgeldigheid naar derden toe.
Het dagelijks bestuur commissie zal taken op zich nemen die ontlastend zijn voor het bestuur. Ze mogen aanwezig zijn op de bestuursvergaderingen met enkel een adviserende stem indien er overgegaan wordt tot een stemming.

Art. 28. - Recht op verdediging tegenover de commissie
Het recht op verdediging evenals de te volgen procedure in een zaak aanhangig gemaakt aan een tucht commissie wordt beschreven in het huishoudelijk reglement.

Art.29. - Aansprakelijkheid bestuursleden
De beheerders, afgevaardigden naar het dagelijks beheer en de personen gemachtigd om de vereniging te vertegenwoordigen, kunnen niet, door reden van hun functie, persoonlijke aansprakelijkheid gesteld worden voor de verbintenissen aangegaan door de vereniging.

Art.30. - Aanvaarding gift
De secretaris of, bij diens afwezigheid, de president is bevoegd om een voorlopig of definitieve gift aan de vereniging te aanvaarden en aan alle formaliteiten die nodig zijn voor het te verwerven te voltooien, op voorwaarde dat hun waarde niet meer dan 100.000,00 EUR bedraagt. Een gift of legaat van meer dan 100.000 euro kan enkel worden aanvaard mits machtiging uitgereikt door de bevoegde minister.

TITEL VII - DIVERSE

Art.31 - Huishoudelijk reglement
Het huishoudelijk reglement wordt opgesteld en indien de behoefte zich voordoet, aangepast door de raad van bestuur. Het huishoudelijk reglement wordt door de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering voorgelegd indien wijzigingen van deze regeling worden gedaan die verband houden met het volgende
 1. disciplinaire sanctie
 2. lidgeld
en met gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden aanvaard.

Art.32. - Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 juni en eindigt op 31 mei.

Art.33. - Begroting
De rekening van het afgelopen boekjaar en de begroting van het volgende jaar zal jaarlijks ter goedkeuring worden voorgelegd door de raad van bestuur aan de Gewone Algemene Vergadering.
De rekeningen en budgetten worden gehouden  en, indien van toepassing, gepubliceerd in overeenstemming met Art. 17 van de wet van 27 juni 1921 op de verenigingen zonder winstoogmerk.

Art.34. - Inzage boekhouding
De boekhouding wordt gehouden op de maatschappelijke zetel waar alle werkende leden deze kunnen raadplegen zonder het verplaatsen van het register, op schriftelijk verzoek aan de raad van bestuur waarop er gezamenlijk overeen gekomen wordt van de datum en het tijdstip van het bezoek.

Art 35. - Ontbinding - liquidatie
In geval van ontbinding van de vereniging, benoemt de Algemene Vergadering de vereffenaars, bepaalt hun bevoegdheden en geven de toewijzing aan de netto-activa van het bedrijf.
Deze opdracht moet worden gedaan ten gunste van een belangeloos doel.
De vereffenaars zullen het mandaat hebben om de eigendom van de vereniging te realiseren, alle schulden af te lossen en het overig saldo te geven aan een vzw die een soortgelijke doelstelling nastreeft.
Alle beslissingen met betrekking tot de ontbinding, de voorwaarden van de liquidatie, de benoeming en de beëindiging van de functie van de vereffenaar(s), bij de afsluiting van de vereffening en de verdeling van de netto-activa, worden  neergelegd bij de griffie van de rechtbank van koophandel en gepubliceerd, door de griffier in de bijlagen van het Belgisch staatsblad.

Art.36. - Wettelijke regeling
Alles wat niet uitdrukkelijk voorzien is in deze statuten is geregeld door de wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 toepasselijk, betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk.

Art.37. - Strijdigheden met de wet
Bepalingen die, in de statuten van de vereniging, strijdig zouden zijn of worden met dwingende wettelijke bepalingen, zullen als niet geschreven worden aanzien, en zullen geenszins de nietigheid van deze statuten of andere bedingen ervan tot gevolg hebben.
Voor alles wat in onderhavige statuten -tezamen gelezen met het huishoudelijk reglement- niet uitdrukkelijk anders is geregeld, wordt verwezen naar de wet.

Art.38.- Oprichters
De vereniging werd opgericht door :
- De Grave Christian, destijds wonende te Sart, Nivezé 58 A;
- De Grave Jan, destijds wonende te Libramont-Chevigny, Bras-Haut 14;
- Olivier Maryse, destijds wonende te Libramont-Chevigny, Bras-Haut 14.

Art.39.- Leden van de Raad van Bestuur
Werden benoemd tot leden van de raad van bestuur :
*volgens beslissing van de algemene vergadering gehouden op 14 september 2008 :
- President : Bams Jean, Claude wonende te 3220 Holsbeek (Sint-Pieters-Rode), Rodestraat 5
*volgens beslissing van de algemene vergadering gehouden op 5 september 2015:
- Schatbewaarder : Horemans Jessie, wonende te 2350 Vosselaar, De Breem 1
- Secretaris : Reyniers Ine, wonende te 9140 Temse, Prinsenlaan 18

In geval van betwisting zal de Nederlandse tekst primeren en als juist worden beschouwd.

Voor de Raad van Bestuur
De President
Bams Jean Claude

Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu