Huishoud reglement - FBMC

Federation of Belgian Mushers Clubs
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Huishoud reglement

Reglementen

I. HUISHOUDELIJK REGLEMENT

A) TOETREDING VAN EEN NIEUW LID


1) Om toe te treden tot de FBMC dient elk kandidaat-lid een aanvraag in te dienen. Deze aanvraag kan enkel door middel van een voorziene aanvraagformulier opgesteld door de FBMC. Het bezorgen van deze aanvraag kan via deze site aanvraag lidmaatschap.


2) Er zijn twee mogelijkheden tot aanvragen van een lidmaatschap, nl.:
- aanvraag tot meerjarig lid
- aanvraag tot éénjarig lid
Het éénjarig lid verklaart bij de aanvraag onmiddellijk op het einde van het seizoen ontslag te nemen. Indien zijn aanvraag tot lidmaatschap wordt geaccepteerd door de raad van bestuur dan zal hij een licentie ontvangen voor het lopend seizoen. Hij maakt evenveel kans op toelating tot eender welke wedstrijd/kampioenschap als een meerjarig lid. (De
selectie & toelatingsvoorwaarden per wedstrijd kunnen opgevraagd worden bij het bestuur). Doordat hij reeds aangeeft op het einde van het seizoen ontslag te nemen, verklaart hij zich akkoord geen mogelijkheid te hebben om deel te nemen aan enige algemene vergadering (jaarlijkse, bijzondere noch buitengewone) alsook niet dient uitgenodigd te worden op zo’n vergadering. Hij ontzegt zich tevens het recht om zo’n algemene vergadering bij één te roepen.

3) Na deze aanvraag zal door de raad van bestuur de aanvraag besproken worden. De raad van bestuur zal beslissen over zijn/haar toelating, zonder motivatie van haar beslissing. Bij aanvaarding van het lid zal hij/zij een “tijdelijk lid” worden. Bij de eerstvolgende algemene vergadering zullen de stemgerechtigde leden beslissen over de definitieve aanvaarding tot lid van de FBMC, ingeval dat lid een aanvraag tot definitief lid heeft ingediend.

4) Bij gebrek aan informatie kan de beslissing uitgesteld worden tot een volgende algemene vergadering.

5) Vooraleer de raad van bestuur een beslissing neemt omtrent de toelating zal eerst het jaarlijks lidgeld dienen betaald te worden. Zo er geen betaling volgt binnen de week na aanvraag zal de aanvraag als nietig en onbestaand beschouwd worden.

6) Bij niet aanvaarding zal het betaalde lidgeld terug gestort worden.

7) De datum van toetreding/aansluiting = de datum van betaling van het eerste lidgeld (datum betaling lidgeld is de datum vermeld op het uittreksel van de rekening van de FBMC).

8) Aanvullend op voorgaand punt 2) : Bij aanvraag tot lidmaatschap zowel door een club als een privé persoon kan de raad van bestuur tevens de beslissing tot toetreding uitstellen of tijdelijk weigeren, welke niet dienen verduidelijkt/verklaart te worden.

B) UITSLUITING VAN EEN LID


1) Volgens de bepaling van de statuten kan een lid niet worden uitgesloten uitgezonderd door beslissing van de algemene vergadering, waarbij twee derden meerderheid hiertoe beslist.

2) Een lid kan wel tijdelijk geschorst worden door beslissing van de raad van bestuur. Een lid dat geschorst is door de raad van bestuur heeft het recht om beroep aan te tekenen tegen deze beslissing teneinde dit als agendapunt op te nemen op de volgende algemene vergadering (recht op verdediging). Dit beroep dient uiterlijk één week voor de verzending van de oproepingsbrieven aan de secretaris van de FBMC gemeld te worden op schriftelijke wijze (via brief of e-mail).

3) Bij aanwezigheid van het geschorste lid op de algemene vergadering waarop het uitgesloten werd, heeft dit lid het recht om gehoord te worden. De eventuele argumentatie mag niet meer tijd in beslag nemen dan een half uur. Als toch tot uitsluiting van dit lid wordt besloten of gestemd, dient het uitgesloten lid onmiddellijk hierna de vergadering te verlaten.

4) Bij afwezigheid van het geschorste lid op de algemene vergadering zal over zijn/haar uitsluiting beslist en gestemd worden zonder dat het lid in kwestie kan of zal gehoord worden.

C) ONTSLAG VAN EEN LID


1) Een lid is ontslagnemend indien hij/zij het jaarlijks lidgeld niet heeft betaald binnen de maand na verzoek tot betaling hiervan. Het bestuur kan eventueel nog een herinneringsbrief sturen waardoor het lid nog 14 dagen extra de tijd krijgt om de betaling uit te voeren –doch het bestuur is hiertoe niet verplicht. Op de eerstkomende algemene vergadering zal door de aanwezige/vertegenwoordigde leden beslist worden over het definitief ontslag van het niet-betalend lid. Vermits het lid heeft nagelaten aan de FBMC te melden dat hij/zij ontslagnemend is, zal deze toch nog het lidgeld voor dat seizoen verschuldigd zijn. Indien het lid uiteindelijk toch zou betaald hebben voor de verzending van
de oproepingsbrieven voor de eerstkomende algemene vergadering zal het lid geacht worden nooit ontslag te hebben genomen. Doch in dit geval zal het lid gevraagd worden een boete ten belope van 5 euro te storten ter compensatie van de nodige administratieve werken hier rond.

2) Een lid is tevens ontslagnemend indien hij/zij een verzoek tot ontslag heeft ingediend. Op de eerstvolgende algemene vergadering zal door de aanwezige/vertegenwoordigde leden beslist worden over het definitief ontslag van dit lid.

3) Wanneer een ontslagen lid opnieuw lid wil worden van de FBMC dan zal hij/zij een nieuwe aanvraag tot lidmaatschap moeten indienen (zoals hierboven in “A) troetreding van een nieuw lid” vermeld).


D) LIDGELD en DID


1) Het lidgeld wordt bepaald op:

- voor volwassenen: 35,00 euro per persoon
- voor studenten: 20,00 euro per persoon
- voor gehandicapten: 20,00 euro per persoon
- voor verenigingen/clubs: 125 euro per 10 licenties
Studenten en gehandicapten vragen we beleefd dit voor te leggen aan de hand van enerzijds een studentenkaart anderzijds het bewijs van handicap. Studenten zullen dit jaarlijks opnieuw dienen te bewijzen.

2) Betaling van het lidgeld:

- Voor de huidige leden wordt het lidgeld opgevraagd aan het begin van het nieuwe seizoen omstreeks juni-juli-augustus van elk jaar. De huidige leden krijgen een verzoek tot betaling via e-mail toegestuurd waarop alle nodige vermeldingen staan (bankrekeningnummer, te vermelden referte, ed.), nadien hebben zij maximum één maand de tijd
om de betaling uit te voeren.
- Nieuwe leden zullen de eerste keer hun lidgeld dienen te betalen bij de aanvraag tot lidmaatschap. Op het voorziene aanvraagformulier staan alle nodige gegevens om de overschrijving te kunnen uitvoeren. De lidkaart wordt pas opgemaakt na ontvangst van betaling van het lidgeld en na goedkeuring als lid door de raad van bestuur.
Opmerking: de lidkaarten worden aan het begin van het seizoen pas opgemaakt. Dit gebeurt in de loop van juli / augustus en worden pas aan hen overgemaakt na de nodige publicatie in het belgisch staatsblad door het ministerie . Een nieuw lid die zich aansluit in de loop van het seizoen ontvangt zijn lidkaart na betaling van zijn lidgeld en na goedkeuring door de raad van bestuur. Bij betaling in de maand juni en juli zullen de leden even moeten wachten op hun lidkaart.

3) Aanvraag / betaling DID :

Het lidgeld omvat geen DID.
Het bedrag dat dient betaald te worden om een DID te kunnen verkrijgen zal afhankelijk zijn van de kostprijs van dit DID bij de ESDRA. Deze kostprijs zal gewoon doorgerekend worden aan het lid dat om een DID vraagt. Om een DID te kunnen verkrijgen dienen aan volgende voorwaarden voldaan te worden:
- de aanvrager dient een lid van de FBMC te zijn
- er dient een schriftelijke aanvraag te gebeuren aan één van de leden van het bestuur via email of post
- het bedrag voor een DID dient gestort te worden op rekening van de FBMC
Zolang de betaling niet ontvangen werd door de FBMC, zal het bestuur geen verdere stappen ondernemen om deze DID aan te vragen bij de ESDRA.

E. GEGEVENSWIJZIGING VAN LEDEN

Elk lid wordt uitdrukkelijk verzocht elke wijziging van adres, telefoonnummer, e-mail adres, identiteitskaartnummer, zo spoedig mogelijk te melden aan de FBMC door middel van e-mail , via e-mail naar één van de op dat moment fungerende bestuurders, of via brief naar de maatschappelijke zetel.

F. WEDSTRIJDEN


1) Europese & Wereldkampioenschappen
Elk Belgisch FBMC-lid kan deelnemen aan europese- en wereldkampioenschappen. Indien wedstrijdorganisaties het toelaten om niet Belgische leden te laten deelnemen voor België via de FBMC , dan staat de FBMC dit ook toe. Doch indien het aantal deelnemers per land gelimiteerd is door de organisatoren zullen eerst de Belgische deelnemers aanbod komen. In geval van teveel deelnemers – door een limiet opgesteld door de organisatoren van die bepaalde wedstrijd - zal door de Raad van Bestuur van de FBMC een aanvullend reglement gemaakt worden dat voorziet in een selectie criteria.

G) SANCTIES, SCHORSING, UITSLUITING


1) Leden die door hun gedrag al dan niet moedwillig schade berokkenen aan de goede werking van de club, kunnen door het bestuur ter verantwoording worden geroepen. Zij kunnen eventueel gesanctioneerd, geschorst of uitgesloten worden.

2) Leden kunnen gesanctioneerd, geschorst of uitgesloten worden indien:
- mishandeling van één of meerdere honden wordt vastgesteld
- een hond jonger dan één jaar meeloopt in een wedstrijd
- zij zich niet houden aan de Belgische wetgeving noch aan de
reglementen/bepalingen/beslissingen/statuten van de FBMC, de ESDRA en de IFSS
Deze opsomming is louter indicatief en niet limitatief.

3) De raad van bestuur heeft de mogelijkheid om een lid te schorsen mits motivatie.

4) Verder wordt er verwezen naar “B. UITSLUITING VAN EEN LID”.

H. AANPASSING HUISHOUDELIJK REGLEMENT

De raad van bestuur kan ten allen tijde dit huishoudelijk reglement aanpassen wanneer ze zulks noodzakelijk acht.
Laatste update 13 juli 2011

II. BIJKOMENDE INFORMATIE VOOR ONZE LEDEN :


HUIDIGE BESTUURSLEDEN – HOE TE CONTACTEREN


President :

Dhr. Bams Jean, Claude : Email
Tel: 0497.57.21.17

Secretaris :

Mevr. Dierickx Hanne: Email
Tel:

Schatbewaarder :

Mevr. Reyniers Ine: Email
Tel: 0486.42.38.06

Sport verantwoordelijke
Dhr. Gunter de Backer
Tel: 0486.42.38.06


REKENINGINFORMATIE

Rekening FBMC bij de Argenta Spaarbank
Met nummer: 979-4294591-18
IBAN: BE50 9794 2945 9118
BIC: ARSPBE22

Mogen wij U vragen om bij overschrijving op de bankrekeningnummer telkens uitdrukkelijk te vermelden waarvoor de betaling dient.

ONTMOETINGSDAG

De FBMC zal indien mogelijk jaarlijks een ontmoetingsdag organiseren - voor de meerjarige leden- in de loop van juli – augustus. Op deze dag zullen aan de aanwezig leden de lidkaarten worden overhandigd. Tevens is dit een unieke gelegenheid voor de oude leden om wat bij te praten en voor de nieuwe leden om informatie te vergaren. Tevens kunnen alle leden zo weer nieuwe tips and tricks met elkaar uitwisselen.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT ( onder voorbehoud en onder constructie )


Federation of Belgian Mushers Clubs v.z.w.
Afgekort FBMC v.z.w.
Rodestraat 5
3220 HOLSBEEK (Sint-Pieters-Rode)
Ingeschreven te Leuven onder ondernemingsnummer: 0425.393.203
http://www.fbmc.be

VERSIE $$$ mei 2015

INHOUDSTAFEL

1) Algemeen
wijze van toetreden    Pagina 3
wijze van uittreden    Pagina 5
wijze van uitsluiten    Pagina 6
bedrag van het lidgeld    Pagina 7
aanvraag DID    Pagina 7
gegevenswijzigingen    Pagina 8

2) Wedstrijdreglement voor deelnemers (ook voor trainingskampen)    Pagina 9
UNDER CONSTRUCTION
3) Selectiecriteria deelname EK/WK    Pagina 10
UNDER CONSTRUCTION
4) Reglement voor wedstrijdorganisators    Pagina 11

5) Antidoping regels    Pagina 12
UNDER CONSTRUCTION
6) Tuchtreglement voor elitesporters en begeleiders inzake dopingwetgeving    Pagina 13
UNDER CONSTRUCTION
7) Tuchtreglement voor andere zaken dan dopinggebruik/misbruik    Pagina 14

8) FBMC-challenge    Pagina 16

9) Tucht-Commissie    Pagina 17

10) Opsomming bestuurders + contactgegevens    Pagina 18

11) Wijziging van Huishoudelijk reglement    Pagina 19

WIJZE VAN TOETREDEN


Uit de statuten blijkt dat de leden van de FBMC kunnen bestaan uit clubs/verenigingen en natuurlijke personen.

A. Toetreden van clubs:

Iedere vereniging/club die wenst lid te worden van de FBMC kan zijn lidmaatschapsaanvraag indienen op volgende wijzen:
– ofwel via het aanvraagformulier op de website van de FBMC (www.fbmc.be)
– ofwel via email aan één van de bestuursleden (onderaan dit reglement worden de bestuursleden met hun email adres vermeld).

De raad van bestuur zal pas beraadslagen over de aanvraag na betaling van het lidgeld.

Zowel nieuwe als bestaande verenigingen en VZW's zullen ten allen tijde eerst hun statuten dienen te laten nakijken door de FBMC of zijn aangestelde.

Indien de statuten niet voldoen aan de vereisten van de FBMC dan kan het lid tijdelijk worden aanvaard door de Raad van Bestuur.
Indien de statuten bij de eerstvolgende algemene ledenvergadering nog niet voldoen dan kan de algemene ledenvergadering ze als aspirant-lid aanvaarden. Het aspirant-lid krijgt geen stemrecht op de algemene ledenvergadering. Dit stemrecht krijgt ze pas van zodra de statuten werden goedgekeurd door de Raad van Bestuur.
De definitieve toetreding tot de FBMC zal op de daarop volgende algemene ledenvergadering moeten goedgekeurd worden.

B. Toetreden van natuurlijke personen:


Indien een natuurlijk persoon een aanvraag tot lidmaatschap doet zal hij enkel als aspirant-lid kunnen aanvaard worden door de FBMC. Op de algemene ledenvergadering worden geen natuurlijke personen meer aanvaard als lid. Dit met het oog op de vorming van een Federatie ipv een club.
De FBMC zal het aspirant lid informeren over de onderliggende clubs en hun eigenheid.
Als aspirant-lid kan er via de FBMC een licentie worden verkregen zodat dit lid de nodige tijd krijgt om de mensen van de aangesloten clubs te leren kennen en een beslissing te maken in welke club zij het liefste wensen ondergebracht te worden.

Een natuurlijk persoon kan een aanvraag als aspirant lid doen door middel van het aanvraagformulier op de website (www.fbmc.be) of door het versturen van een email naar één van de bestuursleden van de FBMC.

C. Beslissing Raad van Bestuur tot tijdelijke aanvaarding
Na voorgaande zal de raad van bestuur beslissen over de toelating zonder motivatie van haar beslissing. Bij aanvaarding van het lid zal deze club/vereniging of natuurlijk persoon een “tijdelijk/aspirant lid” worden.
Het lid wordt per email geïnformeerd over de aanvaarding of weigering door een bestuurder van de FBMC.
Bij de eerstvolgende algemene vergadering zullen de stemgerechtigde leden beslissen over de definitieve aanvaarding tot lid van de FBMC, zoals hoger vermeld.

Bij gebrek aan informatie kan de beslissing uitgesteld worden tot een volgende algemene vergadering.

Bij niet aanvaarding door het bestuur zal het betaalde lidgeld terug gestort worden voor zover er geen licenties werden uitgereikt.

D) Noodzakelijke gegevens voor opmaak licentie:
naam
voornaam
adres
email adres
telefoonnummer
identiteitskaartnummer
pasfoto (mag een zelf genomen foto zijn - wel herkenbaar)

Een licentie wordt pas uitgereikt na ontvangst van alle noodzakelijke gegevens en na ontvangst door de FBMC van het lidgeld.

WIJZE VAN UITTREDING

1) Een lid is ontslagnemend indien deze het jaarlijks lidgeld niet heeft betaald binnen de maand na verzoek tot betaling hiervan.
Het bestuur kan eventueel nog een herinneringsbrief sturen waardoor het lid nog 14 dagen extra de tijd krijgt om de betaling uit te voeren –doch het bestuur is hiertoe niet verplicht.
Op de eerstkomende algemene vergadering zal door de stemgerechtigde leden (aanwezig of vertegenwoordigd) beslist worden over het definitief ontslag van het niet-betalend lid.
Indien het lid uiteindelijk toch zou betaald hebben voor de eerstkomende algemene vergadering zal het lid geacht worden nooit ontslag te hebben genomen.

2) Een lid is tevens ontslagnemend indien deze een verzoek tot ontslag heeft ingediend door middel van het formulier op de website van de FBMC of via email aan één van de bestuursleden van de FBMC. Op de eerstvolgende algemene vergadering zal door de stemgerechtigde leden (aanwezig of vertegenwoordigd) beslist worden over het definitief ontslag van dit lid.

3) Wanneer een ontslagen lid opnieuw lid wil worden van de FBMC dan zal deze een nieuwe aanvraag tot lidmaatschap moeten indienen (zoals hierboven in “A toetreding van een nieuw lid” vermeld).

WIJZE VAN UITSLUITING


1) Een lid dat geschorst is door de raad van bestuur heeft het recht om beroep aan te tekenen tegen deze beslissing teneinde dit als agendapunt op te nemen op de volgende algemene vergadering (recht op verdediging). Dit beroep dient uiterlijk 20 dagen voor de verzending van de oproepingsbrieven aan één van de bestuursleden FBMC gemeld te worden via e-mail.

Hoe lossen we dit op met de FBMC-rechtbank ??? Kan lid ook de FBMC-rechtbank contacteren ??

2) Bij aanwezigheid van het geschorste lid op de algemene vergadering waarop over de uitsluiting gestemd wordt, heeft dit lid het recht om gehoord te worden. Dit lid zal op deze algemene vergadering vertegenwoordigd worden door één of meerdere bestuursleden. De eventuele argumentatie mag niet meer tijd in beslag nemen dan een half uur. Als toch tot uitsluiting van dit lid wordt besloten of gestemd, dient het uitgesloten lid onmiddellijk hierna de vergadering te verlaten. Indien het lid wordt uitgesloten vervalt zijn stemrecht ook met onmiddellijke ingang, zodat hij niet meer mee kan beslissen over eventuele andere agendapunten.

3) Bij afwezigheid van het geschorste lid op de algemene vergadering zal over zijn/haar uitsluiting beslist en gestemd worden zonder dat het lid in kwestie kan of zal gehoord worden.

LIDGELD


1) Het lidgeld wordt bepaald op:
voor natuurlijke personen / aspirant lid:
volwassenen = 35,00 €
studenten en/of gehandicapten = 20,00 € (op vertoon van een geldige kaart)
b.    voor verenigingen/clubs:
een minimum basispakket van 10licenties = 125,00 €
een extra pakket van 10 licenties = 125,00 €
een extra pakket van 5 licenties = 75,00 €

Er dient enkel betaald te worden voor het aantal licenties die door de FBMC worden afgeleverd. De     verenigingen mogen uit meer leden bestaan, hiervoor dient niet betaald te worden.

Als enige uitzondering hierop wordt bepaald dat de ondersteunende club “Mush Crew” geen lidgeld dient te betalen vermits zij op andere wijze bijdraagt aan het welzijn van de FBMC en daarnaast worden ook geen licenties uitgereikt aan de Mush Crew.

2) Betaling van het lidgeld:

Voor de huidige leden wordt het lidgeld opgevraagd aan het begin van het nieuwe boekjaar namelijk in juni van elk jaar.
Nieuwe leden zullen de eerste keer hun lidgeld dienen te betalen bij de aanvraag tot lidmaatschap.
Zowel de huidige als de nieuwe leden, krijgen een verzoek tot betaling via e-mail toegestuurd waarop alle nodige vermeldingen staan (bankrekeningnummer, te vermelden referte, ed.), nadien hebben zij maximum één maand de tijd om de betaling uit te voeren. De FBMC maakt de gevraagde licenties op en bezorgt ze na ontvangst van alle noodzakelijke gegevens.

Aanvraag DID :


Het bedrag dat dient betaald te worden om een DID te kunnen verkrijgen zal afhankelijk zijn van de kostprijs van dit DID bij de IFSS. Er worden door de FBMC geen bijkomende administratiekosten aangerekend. ( DID enkel nodig indien men wilt meedoen aan een kampioenschap of de IFSS CUP )
Een DID wordt enkel door de FBMC uitgereikt aan fysieke personen aangesloten bij de FBMC of één van zijn aangesloten clubs/verenigingen.
De kostprijs van een DID zal aangerekend worden aan deze fysieke persoon en niet aan zijn club/vereniging.

Een lid dat een DID wil aanvragen dient dit te melden aan het bestuur van zijn vereniging die dit op hun beurt overmaakt aan het FBMC-bestuur. Het FBMC-bestuur zal pas de aanvraag van een DID doen na ontvangst van bedrag op de FBMC-rekening.

GEGEVENSWIJZIGING VAN CLUBS/VERENIGINGEN en hun onderliggende leden


Elke lid (aldus ook de Clubs/verenigingen) wordt uitdrukkelijk verzocht iedere wijziging in adres, contactgegevens, logo en bestuursfuncties, etc. zo spoedig mogelijk te melden aan de FBMC door middel van e-mail naar één van de op dat moment fungerende bestuurders (indien een wijziging via de FBMC-website kan doorgegeven worden is dit ook een geldige wijze).

Elke club/vereniging wordt uitdrukkelijk verzocht uiterlijk op 1 juli van ieder jaar een lijst te bezorgen van de personen die een mushinglicentie wensen.
Deze lijst omvat volgende gegevens:
Naam van de club/vereniging
Naam van ieder lid, inclusief per lid zijn domicilie, telefoonnummer, email-adres, identiteitskaartnummer, foto

Deze lijst wordt via email aan een FBMC-bestuurder of brief aan de maatschappelijke zetel bezorgd. Indien de FBMC ooit een andere optie aanbiedt, zal dit ook een mogelijke manier zijn die aanvaard wordt.

Indien de clubs/verenigingen een bijkomende licentie willen aanvragen in de loop van het jaar kunnen zij dit aan het FBMC-bestuur aanvragen.

2) Wedstrijdreglement voor deelnemers (ook voor trainingskampen)


3) Selectiecriteria deelname EK/WK


4) Reglement voor wedstrijdorganisators


Een wedstrijdorganisatie dient zich te houden aan volgende regels:
Alle wedstrijden en trainingskampen (waarin mushing is begrepen) dienen aangevraagd en goedgekeurd te worden door de FBMC.
Alle wedstrijden en traningskampen (waarin mushing is begrepen) zullen in co-organisatie met de FBMC worden georganiseerd. (Dit besluit werd genomen omdat de mushing aan vele wetgevingen moet voldoen en dat de mushing voornamelijk door het trekhondenbesluit zwaar onder de loep wordt genomen. We kunnen het ons niet permiteren hierin een fout te begaan want dit kan leiden tot een mogelijk risico voor het beoefenen van de sport. Ieder jaar wordt een uitzondering op het trekhondenbesluit toegestaan, wanneer deze uitzondering niet meer verkregen wordt kunnen wij de mushing niet meer beoefenen. Als FBMC-bestuur willen we dit dan ook kost wat kost vermijden en wensen we door organiserende club-leden steeds op de hoogte gehouden worden vandaar de co-organisatie).
Alle aanvragen inzake Ministerie en ANB (of zijn gewestelijke tegenhanger) en doorgeven wedstrijd aan NADO zal worden verzorgd door het FBMC-bestuur of een afgevaardigde.
De aanvraag bij het gemeentebestuur dient door de club zelf te gebeuren, doch de goedkeuring moet worden voorgelegd aan het FBMC-bestuur door middel van email naar één van de bestuurders, die het op zijn beurt zal doorzenden naar de rest van het bestuur. Indien het niet mogelijk is om dit via email te bezorgen zal het origineel document worden voorgelegd aan één van de bestuurder die de overige bestuurders hieromtrent inlicht.
Alle wedstrijdaanvragen voor het volgend seizoen dienen voor 20/5 van ieder jaar te worden ingediend bij de FBMC. Bv een wedstrijd die plaats vindt in maar 2016 dient aangevraagd te worden voor 20/5/2015. Zo een laattijdige aanvraag gebeurd zal het FBMC-bestuur bekijken wat er nog mogelijk is, maar zijn er geen garanties.
Alle wedstrijden (bevattende mushing) mogen pas doorgaan na:
goedkeuring ministerie
goedkeuring FBMC
goedkeuring gemeente
goedkeuring ANB (indien gebruik wordt gemaakt van een bos) of het soortgelijke agentschap in een ander gewest
goedkeuring eigenaar locatie wedstrijd
Alle wedstrijd-organisatoren dienen de FBMC en IFSS wedstrijdreglementen te volgen.
Een nieuw lid zal zijn eerste wedstrijd organiseren onder begeleiding van het FBMC-bestuur
Er dient ten allen tijde een dierenarts voor handen te zijn op een wedstrijd.
Er kan een kleine bijdrage (1 à 2€) opgevraagd worden door de FBMC per iedere effectieve starter in een mushingcategorie.
Een verzekering voor ??? is verplicht.

5) Antidoping regels


6) Tuchtreglement voor elitesporters en begeleiders inzake dopingwetgeving


7) Tuchtreglement voor andere zaken dan dopinggebruik/misbruik


1) Leden en leden van onderliggende clubs/verenigingen die door hun gedrag al dan niet moedwillig schade berokkenen aan de goede werking en/of reputatie van de federatie, kunnen door het FBMC-bestuur ter verantwoording worden geroepen en eventueel gesanctioneerd of geschorst worden tot aan de eerst volgende Algemene vergadering

Op deze eerstvolgende algemene vergadering zullen de stemgerechtigde leden (aanwezig of vertegenwoordigd) de sanctie of schorsing moeten bespreken en ofwel bevestigen, ofwel wijzigen (strenger of soepeler) ofwel teniet doen. .

De Raad van Bestuur beslist over een sanctie of schorsing bij eenvoudige meerderheid van stemmen, waarbij ingeval van gelijke stemming de stem van de president beslissend is.

De algemene vergadering beslist op hun beurt over het definitief vastleggen, het wijzigen of het teniet doen van de genomen sanctie of schorsing (en mogelijks uitsluiting) door de raad van bestuur bij eenvoudige meerderheid van stemmen, waarbij ingeval van gelijke stemming de stem van de president beslissend is.

De opgelegde tijdelijke sanctie door het bestuur, noch de eindbeslissing van de Algemene vergadering zal recht geven op enige schadevergoeding of enig voordeel ter compensatie van de eventueel geleden schade van dat lid (of het lid van een onderliggende club/vereniging).

2) Leden en leden van onderliggende clubs/verenigingen kunnen berispt, gesanctioneerd, geschorst of uitgesloten worden indien:

mishandeling van één of meerdere honden wordt vastgesteld
een hond jonger dan één jaar meeloopt in een wedstrijd (geldt niet ingeval van happy-dog klasse, demo of buiten wedstrijd)
zij zich niet houden aan de Belgische wetgeving noch aan de reglementen/ bepalingen/beslissingen/statuten van de FBMC.
Het houden van een wedstrijd zonder co-organisatie/samenspraak met de FBMC
Stoffen toedienen en/of gebruiken om de prestatie te verhogen vernoemd in de verboden stoffen van WADA ( Zie lijst doping )
Zich onsportief gedragen
Het gedrag de sport schade toebrengt.
Klacht neerleggen tegen een landgenoot op een kampioenschap (EK/WK/Cup).
Klacht neerleggen op een wedstrijd tegen een clublid zonder voorafgaande minnelijke schikkings poging ondernomen te hebben.
Zich aan sexueel ongewenst gedrag schuldig maken.
Met zieke honden op een bijeenkomst, wedstrijd, trainingskamp, ... begeven.
Zich schuldig maken aan racistisch gedrag en/of uitspra(a)k(en).
Zich schuldig maken aan destructie, diefstal, dreigementen,     
Wedstrijden organiseren zonder toestemming van de FBMC.
Door     derden gedane schade of gepoogd schade aan te richten waarvan rederlijke wijze kan aangenomen worden dat deze bij een lid horen en bijgevolg het bij zijn verantwoordelijkheid hoort dit te vermijden.
Pestgedrag
De vrije meningsuiting gebruiken om een ander lid schade toe te brengen al dan niet door zichzelf of door iemand anders waarvan men rederlijke wijze kan aannemen dat deze bij een lid hoort of er genoeg nauwe banden mee heeft. Sociale media, verwantheid etc.
Deze    voorbeelden zijn louter indicatief doch niet limitatief

Sancties
De raad van bestuur kan ten allen tijde sancties opleggen naar leden toe mits er reden toe is. De sanctie van het bestuur kan enkel een eerste graad sanctie zijn tot aan de Algemene vergadering. Enkel de Algemene vergadering kan de eindbeslissing hebben.

De opgelegde sanctie op de Algemene vergadering zal geval per geval overwogen worden. Een sanctie kan een combinatie zijn van verschillende sancties.

Een gesanctioneerd lid verliest zijn stemrecht en recht tot de titel van Belgisch kampioen en winnaar van de FBMC-Challenge zolang de sanctie van toepassing is. Wat ingeval van berisping ??
Indien de gesanctioneerde op enigerlei wijze zijn sanctie probeert te ontlopen of ontloopt, dan zal dit leiden tot een zwaardere sanctie waarbij de persoon geen enkele inspraak noch verdediging kan inroepen.

Quid integratie FBMC-rechtbank ???

Mogelijke sancties
Een berisping
Schorsing om aan 1 of meerdere wedstrijden deel te nemen tot aan de Algemene vergadering
Schorsing om aan 1 of meerdere wedstrijden en kampioenschap(en) deel te nemen tot aan de Algemene vergadering
Schorsing tot deelname aan dryland kampioenschap(pen) binnen een straal van 1500 km.
Schorsing tot deelname aan sneeuw kampioenschap(pen) binnen een straal van 2500 km.
Schorsing om aan één of meerdere wedstrijden deel te nemen voor één seizoen.
Schorsing om belgisch kampioen te worden.
Een geldboete
Op de algemene vergadering van de FBMC kan beslist worden om voor een bepaalde periode een mushinglicentie te weigeren aan een fysieke persoon aangesloten bij één van de clubs/verenigingen onder de FBMC.
Uitsluiting

Indien één lid binnen een periode van 3jaar een derde berisping ontvangt (ongeacht of het over éénzelfde of een andere fout gaat), zal deze berisping automatisch worden omgezet naar één van de bovenvermelde schorsingen. (Keuze van schorsing wordt gemaakt door de raad van bestuur.) Deze paragraaf dient te worden aanschouwd als een evenbeeld met gele en rode kaarten op een voetbalwedstrijd.

Verjaringen
Een daad die een tuchtmaatregel noodzaakt kan enkel een daad omvatten die in de laatste drie jaar gebeurd is.

Een sanctie kent geen verjaring, enkel het toepassen zal het doen verlopen.8) FBMC-challenge


CRITERIUM:

Als criterium heeft de FBMC gekozen voor wie het meest representatief is voor onze doelstelling, en dat is in hoofdzaak het promoten van de sledehonden sport in de ruimste zin van het woord. De keuze tussen de aller beste die mogelijk één wedstrijd zal lopen; of de meest aanwezige deelnemer is dan ook snel gemaakt, het zal een combinatie worden van beiden.
Dankzij een geheel nieuw ontwikkeld punten systeem, is het ons mogelijk om zowel de allerbeste eruit te halen evenals de meest representatieve; dankzij een cumul van de behaalde punten zijn we in staat beiden te combineren.
De eerlijkheid factor die iedereen nauw aan het hart ligt, varieert tussen de 92% en de 96 %.
De overige 8 tot 4% zijn terug te vinden in de meest ideale omstandigheden, zijnde 100 deelnemers per categorie.

PUNTENSYSTEEM BAMS:

Het punten systeem is eerlijk en heeft een realistische waarde omdat :
-Het aantal deelnemers geen basis criterium is
-Het de honden zijn die ons precies zeggen wat de omstandigheden zijn.
-Het effectieve gepresteerde in verhouding tot mededingers in de categorie mee de punten bepaald
-De 100 punten die alle systemen als maximum handhaven, hier een referentie is en geen maximum.
-Menselijke factoren zijn uitgesloten
-De menselijke factor van gesjoemel wordt tot een minimum herleid
-Alle categorieën met elkaar kunnen vergeleken worden zodat er maar één de beste is

FORMULE:

De gemiddelde snelheid van de categorie heeft als waarde 100
De eigen prestatie in verhouding van het gemiddelde is de plus of de min van de behaalde punten.

100 punten / gemiddelde snelheid van de categorie * individuele gemiddelde snelheid = punten

Om geen invloed te hebben van de traagste (bv door pech -> breken kar, platte band, …) en dus alle klasses met elkaar te kunnen blijven vergelijken wordt bijkomend bepaald:
De 100 punten worden nog aan het gemiddelde gegeven, maar het gemiddelde zal niet berekend worden op iedere deelnemer uit die categorie. De 100punten wordt gegeven aan de gemiddelde snelheid van de deelnemers die gelopen hebben binnen de 50% van de gemiddelde snelheid van de 3 beste in hun categorie. Hieronder een uitgebreid voorbeeld.

De uiteindelijke formule zal dus volgende zijn:
100 punten = het gemiddelde van alle deelnemers die zich bevinden boven de gemiddelde snelheid van de 3 beste / 50%
Het resultaat hiervan noemen we X.
100 / X * eigen gelopen gemiddelde = behaalde punten

Voorbeelden:
Binnen één klasse bv 4honden klasse Raszuiver Husky
1ste heeft 20km/u gelopen
2de heeft 18km/u gelopen
3de heeft 17km/u gelopen
4de heeft 12km/u gelopen
5de heeft 11km/u gelopen
6de heeft 7km/u gelopen
7de heeft 5km/u gelopen
8ste heeft 4km/u gelopen

We moeten nu een eindgrens bepalen tot waar we rekening houden om het gemiddelde voor de 100punten te bepalen.
We nemen eerst van de eerste drie het gemiddelde = 18,33 km/u
En we bepalen dat we van dit gemiddelde 18,33km/u tot 50% mogen gaan om het gemiddelde van de 100punten te bepalen zijnde aldus 9,165 km/u.
Zodoende komen in aanmerking de 1ste tot en met de 5de deelnemer.
Want de 6de, 7de en 8ste deelnemer zitten onder de grens van 9,165km/u.
Het gemiddelde van de 1ste tot en met de 5de deelnemer is 15,6km/u
Dus 15,6km/u krijgt de 100 punten

De deelnemers krijgen dan volgende punten:
1ste heeft 20km/u gelopen
100 / 15,6km/u * 20km/u = 128,21 punten
2de heeft 18km/u gelopen
100 / 15,6km/u * 18km/u = 115,38 punten
3de heeft 17km/u gelopen
100 / 15,6km/u * 17km/u = 108,97 punten
4de heeft 12km/u gelopen
100 / 15,6km/u * 12km/u = 76,92 punten
5de heeft 11km/u gelopen
100 / 15,6km/u * 11km/u = 70,51 punten
6de heeft 7km/u gelopen
100 / 15,6km/u * 7km/u = 44,87 punten
7de heeft 5km/u gelopen
100 / 15,6km/u * 5km/u = 32,05 punten
8ste heeft 4km/u gelopen
100 / 15,6km/u * 4km/u = 25,64 punten

WELKE WEDSTRIJDEN TELLEN MEE:

Alle mushing wedstrijden tellen mee voor deze challenge indien zij minstens voor volgende (mushing)klassen inschrijvingen voorzien:
categorie 1 hond (step of gelijkgestelde bv fiets zonder ketting)
categorie 2 honden (step of gelijkgestelde of kar)
categorie 3-4 honden (beter gekend als categorie C)
categorie 5-6 honden (beter gekend als categorie B)
categorie 7-8 honden (beter gekend als categorie A)

De overige categorieën (O = +8honden, canicross, pulka, bike, …) worden toegestaan, doch niet verplicht opgelegd om een wedstrijd te laten mee tellen in het Challenge puntensysteem. Indien ze voorkomen in een goedgekeurde wedstrijd zullen de leden die in deze categorie liepen wel punten krijgen.

In iedere voormelde categorie dient er ook de mogelijkheid te zijn om in te schrijven / te lopen met alle honden (zowel raszuiver als niet raszuiver). Dit kan door bv in elke categorie alle rassen samen te laten starten of door de categorieën op te splitsen in subcategorieën (poolhonden, geen poolhond en dit mag nog extra worden uitgebreid naar klasse 1:  husky, klasse 2: malamute, groenlander, samojeed, en klasse 3: alaskan = alles wat niet voldoet aan klasse 1 of 2).

Ter verduidelijking:

Een wedstrijd die aan bovenvermelde voorwaarden voldoet doch enkel raszuivere poolhonden toestaat zal niet mee tellen voor de FBMC-challenge.
Een canicross wedstrijd met een stepcategorie in zal ook niet meetellen voor de FBMC-challenge.
Deze regels worden voorzien om alle leden evenveel kansen te geven om de challenge te winnen.

9) Tucht-Commissie

Deze commissie werd opgericht om leden een straf zal opleggen indien zij zich niet houden aan de regels van de FBMC (zowel statuten als HR) of zich niet houden aan de regels van de IFSS, of zich niet houden aan de Belgische en Europese Wetgeving.

In eerste instantie zal de Raad van Bestuur van de FBMC bij eenvoudige meerderheid besluiten over een mogelijke zaak, die het op zijn beurt dan overmaakt aan deze commissie.
De raad van bestuur kan indien zij dit noodzakelijk acht een tijdelijk straf/sanctie/schorsing/berisping opleggen aan het betreffende lid.

In tweede instantie zal de commissie verder besluiten over de straf/sanctie/schorsing/berisping, na het horen van het betreffende lid en eventuele andere betrokken partijen.
De commissie zal door eenvoudige meerderheid van de aanwezigen een definitieve beslissing nemen.
De commissie zal geen verantwoording dienen af te leggen aan de Algemene vergadering. Doch wordt er aan de algemene vergadering wel een met reden omkleed verslag voorgelegd van de genomen beslissing.
Indien de commissie van oordeel is dat een lid moet worden uitgesloten dan is de commissie wel verplicht van dit op de algemene ledenvergadering op te roepen. En zal aldaar over de definitieve uitsluiting worden besloten.

Deze commissie zal bestaan uit alle FBMC-bestuurders en 1 vertegenwoordiger van iedere aangesloten club/vereniging. De beslissingen kunnen door de commissie geldig worden genomen indien op de vergadering minstens de helft van de commissieleden aanwezig is en met eenvoudige meerderheid van stemmen (door de aanwezige of vertegenwoordigde commissieleden) wordt besloten.

Indien de commissie het verzoek van de Raad van Bestuur niet verder behandeld of indien zij niet tot een definitieve beslissing komen (bv gelijke stemming) dan zal de algemene ledenvergadering hieromtrent definitief moeten oordelen.

10) Opsomming bestuurders + contactgegevens


President
:
Dhr. Bams Jean Claude : E-mail
Tel: 0497.57.21.17

Secretaris :
Dhr. Schepers Dries: E-mail
fbmc.secretaris@gmail.com
Tel:

Schatbewaarder :
Mevr. Reyniers Ine: E-mail
fbmc.schatbewaarder@gmail.com
Tel: 0486.42.38.06

Animal Welfaire + Antidoping verantwoordelijke (voor dieren):
Mevr. Dierickx Hanne:
Tel:

Antidoping verantwoordelijke (voor mensen):
Dhr. Bams Jean Claude: E-mail
fbmc.be@gmail.com
Tel: 0497.57.21.17

Sportverantwoordelijke :

Tel:
(openstaande functie -> vacatures kunnen ingediend worden bij één van bovenvermelde bestuurders)


11) Wijziging van Huishoudelijk reglement
De raad van bestuur van de FBMC kan ten allen tijde dit huishoudelijk reglement aanpassen wanneer ze zulks noodzakelijk acht.

Een regel uit dit huishoudelijk reglement die in strijd is met de statuten van de FBMC of met de Belgische wetgeving wordt als nietig verklaard.

Voor de Raad Van Bestuur
De President Bams Jean Claude

Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu