Alles wat men moet weten over gespannen - FBMC

Federation of Belgian Mushers Clubs
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Alles wat men moet weten over gespannen

WETTEN

Alszijnde een gespan, zijn er specifieke regels na te leven, en dit zijn volgens het verkeers reglement de volgende.

Artikel 53, - Gespannen,

53,1, In een gespan mogen niet meer dan vier dieren achter elkander en niet meer dan drie nevens elkander lopen,

53,2, Het leidsel of het tuig moet zodanig ingericht zijn dat de bestuurder het gespan steeds goed in de hand kan hebben en zijn voertuig veilig en juist kan mennen,

53,3, Gespannen moeten vergezeld zijn van zoveel begeleiders als voor de veiligheid van het verkeer vereist is, Aan de bestuurder van het voertuig dient in ieder geval een begeleider te worden toegevoegd, zodra er meer dan vijf dieren ingespannen zijn,

gespan

Artikel 55, - Dieren,

55,1, De bestuurder van trek-, last of rijdieren en van vee moet, in voorkomend geval, door een voldoend aantal begeleiders bijgestaan worden,

55,2, De bestuurder en de begeleiders moeten voortdurend in de nabijheid van de dieren blijven, ze kunnen in bedwang houden en kunnen beletten dat zij het verkeer belemmeren en ongevallen veroorzaken.

55,3, Binnen de bebouwde kommen is het verboden de ingespannen of de bereden dieren te laten galopperen, C13 C15 Verboden toegang voor Verboden toegang voor ruiters, bestuurders van gespannen,  

Artikel 83, - Gespannen,


83,1, Reflectoren,


83,1,1, Bespannen voertuigen moeten altijd achteraan twee rode reflectoren voeren, Deze reflectoren moeten een driehoekige vorm hebben; zij moeten vast aangebracht zijn en goedgekeurd zijn, Een der toppen van de driehoek moet naar boven gericht zijn, terwijl de tegenoverliggende zijde horizontaal ligt,

83,1,2, Een of meer oranje reflectoren mogen op de zijkanten van het voertuig aangebracht worden, www,wegcode,be - vzw Wegcode 106

83,1,3,
1° De reflectoren moeten zodanig geplaatst zijn dat geen enkel deel van het voertuig de doelmatigheid ervan vermindert, Zij moeten altijd duidelijk zichtbaar zijn en goed uitkomen,
2° Het hoogste punt van het lichtweerkaatsend gedeelte van de reflectoren mag zich op niet meer dan 1,20 meter boven de grond en het laagste punt op niet minder dan 0,40 meter boven de grond bevinden als het voertuig ledig is,
3° De twee rode reflectoren achteraan moeten symmetrisch ten opzichte van de lengteas van het voertuig en in eenzelfde vlak, loodrecht op die lengteas aangebracht zijn,
4° De buitenrand van het lichtweerkaatsend gedeelte van de reflectoren achteraan moet zich zo dicht mogelijk bij de buitenomtrek van het voertuig en, in ieder geval, op ten hoogste 0,40 meter hiervan bevinden,

83,2, Remmen,

Bespannen voertuigen moeten voorzien zijn van een voldoend doelmatige reminrichting, Deze bepaling geldt niet voor tweewielige bespannen voertuigen waarvan het gewicht in beladen toestand niet meer dan 1,000 kg bedraagt en waarvan de bespanning zodanig is dat het voertuig terzelfdertijd als het trekdier stilhoudt,

83,3, Afmetingen,

De afmetingen van bespannen voertuigen mogen niet groter zijn dan deze bepaald door het technisch reglement van de auto’s, www,wegcode,be - vzw Wegcode 107

Artikel 29 – Gebruik van de lichten : Algemene regel

Het is verboden andere lichten te gebruiken dan die welke in dit reglement of in de technische reglementen van de auto's of van de bromfietsen en motorfietsen voorgeschreven of voorzien zijn,

Artikel 30 - Gebruik van de lichten :

voertuigen en weggebruikers die de openbare weg volgen tussen het vallen van de avond en het aanbreken van de dag en in alle omstandigheden wanneer het niet meer mogelijk is duidelijk te zien tot op een afstand van ongeveer 200 meter, worden de hierna vermelde lichten gebruikt :

30,3, Andere voertuigen, weggebruikers en dieren hierna vermeld :

1° bereden rijwielen :

vooraan, een wit of geel licht;
achteraan, een rood licht,

3° gespannen, handkarren, niet-ingespannen trekdieren, last of rijdieren en vee :

vooraan, een wit of geel licht;achteraan, een rood licht, Die lichten mogen in een enkel toestel verenigd zijn, dat links geplaatst of gedragen wordt, behalve in de volgende gevallen:
a) indien het gespan een ander voertuig trekt;
b) indien het vee een kudde van zes stuks of meer vormt;

Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu