Regelgeving inzake dierenwelzijn ( sledehonden ) - FBMC

Federation of Belgian Mushers Clubs
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Regelgeving inzake dierenwelzijn ( sledehonden )

WETTEN

Wettekst betreffende de bescherming en het welzijn der dieren Wetgevingen

Art. 36. Onverminderd de toepassing, in voorkomend geval, van strengere straffen bepaald bij het Strafwetboek, wordt gestraft met een boete van 26 frank tot 1 000 frank, hij die:

1° de aanvalsdrift van een dier opdrijft door het op te hitsen tegen een ander dier;

2° aan een dier stoffen, bepaald door de Koning, toedient of doet toedienen met het doel zijn prestaties te beïnvloeden of het opsporen van  prestatiebeïnvloedende  stoffen  te verdoezelen; (3)

3° in overtreding wordt bevonden van de bepalingen van artikel 4, van hoofdstuk IV of van hoofdstuk VIII, andere dan deze bedoeld bij artikel 35, 6°, of van besluiten genomen in uitvoering van die bepalingen;

4° de door de bevoegde overheidspersonen voorgeschreven maatregelen bedoeld in artikel 4, § 5, niet nakomt of de getroffen maatregelen tenietdoet;

5° een dier arbeid laat verrichten, die kennelijk zijn natuurlijke krachten te boven gaat;

6° in overtreding van hoofdstuk VI wordt bevonden;

7° honden als last- en trekdieren gebruikt, onverminderd de afwijkingen die de minister bevoegd voor het dierenwelzijn° kan verlenen volgens de voorwaarden die de Koning bepaalt;
(3)

HOOFDSTUK IV. - Vervoer van dieren


Art. 13. § 1. De Koning kan, al naargelang van de soorten of groepen van dieren, hun fysieke toestand, de aard van de vervoermiddelen en de
verpakkingen, de aard, de duur en de omstandigheden van het vervoer, voorwaarden stellen met betrekking tot:

1. de vervoermiddelen of delen ervan en de verpakkingen;

2. het laden en de berging van dieren in vervoermiddelen en verpakkingen, evenals het lossen van dieren;

3. de begeleiding en de verzorging van de dieren tijdens het vervoer;

4. het vervoer, daarin begrepen de duur, de afstand en de omstandigheden;

5. De documenten  die moeten worden bijgehouden.(3)

§ 2. De Koning kan de minister bevoegd voor het dierenwelzijn(5) of zijn gemachtigde machtigen om in bijzondere gevallen
ontheffingen of vrijstellingen te verlenen, en om aan die ontheffingen of vrijstellingen verplichtingen of beperkingen te verbinden.

doggies
Doggies
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu