Is de Bike-Jöring aan een derogatie onderhevig ? - FBMC

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Is de Bike-Jöring aan een derogatie onderhevig ?

FAQ

Bike-Jöring

Er is ons onlangs gevraagd of je een licentie nodig hebt om bikejöring te doen.
Wat is bikejöring eigenlijk ?
Wel, het antwoord op deze vraag geeft ook het antwoord op de vereiste van een licentie op de uitzondering van het trekhonden besluit.

Bikejöring wordt als volgt omschreven :
Het vergezelen van de hond met de fiets. Net als cannicross die het vergezelen van de hond als omschrijving heeft. Dus, is daar geen uitzondering op het trekhonden besluit voor nodig; wat u niet vrijstelt van alle andere wetten en reglementen. Wettelijk gezien kan en mag u geen bikejöring op de openbare weg doen, daar er geen enkele mogelijkheid bestaat die dit zou toelaten. Het inspannen van honden kan volgens de huidige reglementen en wetgevingen wel, mits een vergunning te verkrijgen. Men moet enkel de regels voor de gespannen in acht nemen.

Hopelijk geeft dit een antwoord op een vraag die enigzins noodzakelijk was.  

In het verslag VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE WERKGROEP "SLEDEHONDEN"  VAN 4 JUNI 2004 staat dit punt beschreven. ( zie verder )

Bijkomend,

In princiepe mag wettelijk gezien bikejöring niet toegepast worden op de openbare weg.
Daar is het verkeers reglement zeer duidelijk in.

Artikel 43 - Fietsers en bromfietsers,

43,1, Het is de fietsers en bromfietsers verboden te rijden:

1° zonder het stuur vast te houden;
2° zonder de voeten op de pedalen of op de voetsteunen te hebben;
3° door zich te laten voorttrekken;
4° terwijl zij een dier aan het leizeel houden, www,wegcode,be - vzw Wegcode 42

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE WERKGROEP  “SLEDEHONDEN”  VAN 4 JUNI 2004
Voorzitter :   dhr. M. HENS

Aanwezig :   dhr. BAMS; WUYTS (FBMC); DELEERSNIJDER (ABMC); GERMEN (FBM);
DENAYER (KMSH); LINGIER, LOBBENS (MBEL); VAN TILBURGH (Secretariaat)

Verontschuldigd :  mevr. HENROT  Dhr. COPPENS D’EECKENBRUGGE

------------------------------

1. De dagorde wordt goedgekeurd, mits toevoeging op verzoek van dhr. Lingier van de vraag “wat is een nationale federatie in het licht van het K.B. van 1999”.

2. Het verslag van de vergadering van 6 juni 2003 wordt goedgekeurd.  Dhr. Lingier wijst erop dat in het ontwerp van ministerieel besluit voor het seizoen 2003-2004 fouten stonden die er slechts dankzij zijn interventie werden uitgehaald.  Dhr. Van Tilburgh onderlijnt de noodzaak om oplettend te zijn bij de behandeling van de aanvragen tijdens de vergadering en stelt voor om in de toekomst het ontwerp M.B. vooraf aan alle leden rond te sturen per e-mail.

3. De voorzitter peilt naar de bilan van het voorbije seizoen en meerbepaald naar de aanwezigheid van dierenbeschermers op de manifestaties.  Dhr. Germen stelt dat deze telkens ter plaatse zijn met dikwijls ook een afgevaardigde van de procureur.  Dhr. Lingier zag in de beginperiode wel altijd iemand van de dierenbescherming, nu niet meer waaruit hij besluit dat de sledehondensport aanvaard is.

De voorzitter wijst erop dat hij als lid van de NRDB oplettend blijft dat het dierenwelzijn gerespecteerd wordt.

Dhr. Deleersnijder heeft evenmin klachten over afgelopen seizoen, maar verhaalt over de weigering van de dienst “Bos en Groen” om toegang te verlenen tot de Vlaamse bossen aan mushers voor hun trainingen.  Hij vraagt het secretariaat om bij de bevoegde dienst terzake tussen te komen.

Dhr. Bams ondervond geen problemen bij de manifestaties die zijn federatie organiseerde, steeds was er veterinaire controle.

Op de vraag van dhr. Lingier of de FBMC reeds een standaard opgesteld heeft antwoordt dhr. Bams dat niemand een definitie kan geven van de Alaskan husky.  De FBMC aanvaardt slechts honden die hun “apparance” hebben en die “geschikt” zijn.  De honden moeten graag lopen.

Dhr. Germen kan bevestigen dat de dierenarts kruisingen die niet lijken op Alaskan huskies uitsluit voor wedstrijden.

Dhr. Lingier is niet tevreden met dit antwoord en stelt volgende engelse definitie voor : “Any of the arctic breeds or northern types of dogs with heavy, double coat, curly tail and general erect ears, may be a cross”.

Hij oordeelt dat art. 5 van het K.B. van 1999 gewijzigd moet worden indien er geen rasbeschrijving voor de Alaskan husky voorgesteld wordt.  De meerderheid van de aanwezigen deelt deze mening.

Dhr. Van Tilburgh verzekert de aanwezigen dat het negatieve advies van de vergadering over de ontheffing voor wedstrijden met Alaskan huskies telkenmale aan de minister voorgelegd wordt, maar dat deze desondanks ontheffing verleent omdat er geen dierenwelzijnsproblemen vastgesteld of gesignaleerd worden tijdens deze manifestaties. Hij sluit zich aan bij dhr. Denayer die verklaarde dat de neiging bestaat om, zo gauw mensen een hobby hebben waar dieren aan te pas komen, dierenmishandeling vermoed wordt.

4. De aanvragen van MBEL, FBMF, Alaskan Malamute Club of Belgium en FBMC worden overlopen.  De KMSH zal nog een aanvraag voor een demonstratie met een Belgische trekhond indienen.

Bij de aanvraag van FBMC wordt besloten dat noch canicross noch bike-jöring (fiets met daarnaast één hond) een derogatie behoeft.  
ESDRA heeft regels opgesteld voor bike-jöring.  
In geval van roller (fiets achter twee honden) is dit wel vereist.
De derogatie is dus enkel nodig voor de manifestatie in Maasmechelen.


5. Een aanvraag voor ontheffing door dhr. Forest, fransman, werd rondgezonden aan de leden.

Dhr. Germen nam, na overleg met het secretariaat, contact met de betrokkene en raadde hem aan om zich aan te sluiten bij één van de federaties.

Dhr. Forest heeft 67 honden, dikwijls opgevangen dieren.  Hij beschikt over getuigschriften afgeleverd door franse organisaties.

Na bespreking besluit de voorzitter dat niet onmiddellijk gunstig advies verleend kan worden, het gaat immers om een lucratief opzet dat ver verwijderd is van de geest van de dierenwelzijnswet.  Bovendien stelt zich de vraag of een erkenning als asiel niet vereist is.  De dienst zal daarom bijkomende vragen stellen aan dhr. Forest.

De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 12u.00.

Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu