Wat als weggebruiker - FBMC

Federation of Belgian Mushers Clubs
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Wat als weggebruiker

WETTEN

Waar moeten de bestuurders zich aan houden ! Wetgevingen > In het Verkeer

Als weggebruiker zijn er basis regels van toepassing.
Als musher wordt er geacht deze regels zeker na te leven, daar ze mede het basis princiepe omvatten om een uitzondering om de hond als trek- en lastdier te mogen gebruiken.

TITEL II: Regels voor het gebruik van de openbare weg


Artikel 7 – Algemene gedragsregels voor de weggebruikers


7,1, Elke weggebruiker moet de bepalingen in dit reglement naleven, Onverminderd de naleving van de bepalingen in dit reglement mag de bestuurder kwetsbaardere verkeersdeelnemers niet in gevaar brengen, met name wanneer het gaat om fietsers en voetgangers, inzonderheid wanneer het kinderen, bejaarden of personen met een handicap betreft, Hieruit volgt dat, onverminderd de artikelen 40,2 en 40ter, tweede lid, elke bestuurder dubbel voorzichtig moet zijn bij aanwezigheid van dergelijke kwetsbaardere weggebruikers, of wanneer hun aanwezigheid op de openbare weg kan voorzien worden, in het bijzonder op een openbare weg zoals gedefinieerd in artikel 2,38,

7,2, De weggebruikers moeten zich zo gedragen op de openbare weg dat ze geen hinder of gevaar veroorzaken voor de andere weggebruikers, hierin begrepen het personeel dat aan het werk is voor het onderhoud van de wegen en de uitrusting langs de weg, de diensten voor toezicht en de prioritaire voertuigen,

7,3, Het is verboden het verkeer te hinderen of onveilig te maken door voorwerpen, zwerfvuil of stoffen op de openbare weg te werpen, te plaatsen, achter te laten of te laten vallen, hetzij door er rook of stoom te verspreiden, hetzij door er enige belemmering aan te brengen,

7,4, De weggebruiker moet alle maatregelen treffen waardoor beschadiging van de weg kan vermeden worden, Hiertoe moeten de bestuurders, hetzij hun snelheid matigen of de lading van hun voertuig verminderen, hetzij een andere weg volgen,

Artikel 8 – De bestuurders


8,1, Elk voertuig of elke sleep in beweging moet een bestuurder hebben, Dit geldt ook voor de trek-, last of rijdieren en het vee, afzonderlijk of in kudde,

8,2, De vereiste minimumleeftijd is vastgesteld op :

3° 18 jaar voor de bestuurders van andere motorvoertuigen, Deze leeftijd wordt evenwel vastgesteld op: a) 16 jaar voor de bestuurders van bromfietsen voor zover het voertuig geen andere persoon dan de bestuurder vervoert; b) 17 jaar voor de bestuurders die praktisch rijonderricht volgen met het oog op het behalen van een rijbewijs categorie B of die rijden met een voorlopig rijbewijs categorie B zoals voorzien in artikel 3 van het koninklijk

4° 16 jaar voor de bestuurders van bespannen voertuigen,

5° 14 jaar voor de bestuurders van niet ingespannen trekdieren, van last of rijdieren of van vee, Die leeftijd wordt echter teruggebracht op 12 jaar voor de bestuurders van rijdieren, op voorwaarde dat zij begeleid worden door een ruiter die ten minste 21 jaar oud is,

8,3, Elke bestuurder moet in staat zijn te sturen, en de vereiste lichaamsgeschiktheid en de nodige kennis en rijvaardigheid bezitten, Hij moet steeds in staat zijn alle nodige rijbewegingen uit te voeren en voortdurend zijn voertuig of zijn dieren goed in de hand hebben,

8,4, Behalve wanneer zijn voertuig stilstaat of geparkeerd is, mag de bestuurder geen gebruik maken van een draagbare telefoon die hij in de hand houdt,

8,5, De bestuurder mag het voertuig dat hij bestuurt of de dieren die hij geleidt of bewaakt niet verlaten zonder de nodige voorzorgen te hebben genomen om enig ongeval of enig misbruik door derden te voorkomen, Als het voertuig voorzien is van een inrichting ter voorkoming van diefstal, moet deze gebruikt worden,

Artikel 13 – Aankondiging van een manoeuvre


Alvorens een manoeuvre of een beweging uit te voeren die een zijdelingse verplaatsing vereist of een wijziging van richting veroorzaakt, moet de bestuurder zijn voornemen tijdig genoeg kenbaar maken met de richtingsaanwijzers wanneer het voertuig daarvan voorzien is of, zoniet en indien mogelijk, door een teken met de arm, Deze aanduiding moet ophouden zodra de zijdelingse verplaatsing of de wijziging van richting uitgevoerd is,

9,2, De bestuurder die naar rechts afslaat moet :

1° zijn voornemen tijdig genoeg kenbaar maken door middel van de rechter richtingsaanwijzer wanneer het voertuig daarvan voorzien is of, zoniet en indien mogelijk, door een teken met de arm, Deze aanduiding moet ophouden zodra de beweging uitgevoerd is;

19,3, De bestuurder die naar links afslaat moet :

1° zijn voornemen tijdig genoeg kenbaar maken door middel van de linker richtingsaanwijzer wanneer het voertuig daarvan voorzien is of, zoniet en indien mogelijk, door een teken met de arm, Deze aanduiding moet ophouden zodra de beweging uitgevoerd is;

Artikel 10 – Snelheid


10,1,

1° Elke bestuurder moet zijn snelheid regelen zoals vereist wegens de aanwezigheid van andere weggebruikers, in 't bijzonder de meest kwetsbaren, de weersomstandigheden, de plaatsgesteldheid, haar belemmering, de verkeersdichtheid, het zicht, de staat van de weg, de staat en de lading van zijn voertuig; zijn snelheid mag geen oorzaak zijn van ongevallen, noch het verkeer hinderen,

2° De bestuurder moet, rekening houdend met zijn snelheid, tussen zijn voertuig en zijn voorligger een voldoende veiligheidsafstand houden,

3° De bestuurder moet in alle omstandigheden kunnen stoppen voor een hindernis die kan worden voorzien,

10,2, Geen enkele bestuurder mag de normale gang van andere bestuurders hinderen door abnormaal traag te rijden wanneer daar geen geldige reden toe is, of door plots te remmen wanneer dit niet om veiligheidsredenen vereist is, De bestuurder die de snelheid van zijn voertuig aanzienlijk wil verminderen, moet dit voornemen kenbaar maken door middel van de stoplichten wanneer het voertuig ervan voorzien is of, zoniet en indien mogelijk, door een teken met de arm,

10,3, Elke bestuurder moet vertragen wanneer hij trek-, lasten rijdieren of vee op de openbare weg nadert, Hij moet stoppen indien deze dieren tekenen van angst vertonen,

10,4, Het is verboden een bestuurder aan te sporen of uit te dagen overdreven snel te rijden,

Artikel 68 – Verbodsborden
C13 Verboden toegang voor bestuurders van gespannen,

Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu